بانک
سوابق مدیرعامل جدید بانک کشاورزی

سوابق مدیرعامل جدید بانک کشاورزی

مدیرعامل جدید بانک کشاورزی ضمن برخورداری از سابقه فعالیت پژوهشی در معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، در فاصله سال های 73-1371 کارشناس دفتر آموزش عالي و تحقيقات سازمان برنامه و بودجه بوده و از سال 1373 به عنوان کارشناس اداره کل بررسي هاي اقتصادي و برنامه ريزي به بانک کشاورزي پیوست. وی...
آخرین اخبار