عمومی
زندگی کربن محور/ کربن روی دمای جهانی، شوری خاک، سطح اقیانوس‌ها و الگو‌های آب و هوایی تاثیر می‌گذارد
کشاورزی به چه عناصری نیازمند است

زندگی کربن محور/ کربن روی دمای جهانی، شوری خاک، سطح اقیانوس‌ها و الگو‌های آب و هوایی تاثیر می‌گذارد

بدون کربن زندگی وجود نخواهد داشت. در واقع اصطلاح "زندگی کربن محور" برای توضیح هر چیزی که در جهان وجود دارد و تقریبا زنده است استفاده می‌شود. کربن همراه با هیدروژن و اکسیژن اجزای اصلی سازنده‌ی حیات بر روی کره‌ی زمین هستند.
۴۰ سال جمع‌آوری اطلاعات هواشناسی

مصاحبه با مردی که تارزان آب و هوای جهان است!

- بیلی بار (Billy Barr) طی بیش از چهار دهه فعالیت، بیش از 12 هزار داده هواشناسی جمع آوری کرده که منبع اطلاعاتی بی‌نظیری برای دانشمندان و محققان حوزه‌های مختلف است.