کد خبر: ۴۷۰۸۰
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۶- ۱۵:۵۰
استراتژی برزیل در حوزه کشاورزی(4)
کشور برزیل در حوزه کاهش فقر روستایی، جلوگیری از مهاجرت روستایی و تقویت بخش کشاورزی، برنامه‌ها و استراتژی‌های خلاقانه‌ای را تدوین و اجرا کرده است. این کشور تلاش کرده چالش‌های اصلی پیش روی بخش روستایی را شناسایی کرده و در امحاء فقر در این بخش به موفقیت‌های مهمی دست یابد.

کشور برزیل در حوزه کاهش فقر روستایی، جلوگیری از مهاجرت روستایی و تقویت بخش کشاورزی، برنامه ها و استراتژی های خلاقانه ای را تدوین و اجرا کرده است. این کشور تلاش کرده چالش های اصلی پیش روی بخش روستایی را شناسایی کرده و در امحاء فقر در این بخش به موفقیت های مهمی دست یابد. با این همه هنوز جمعیتی حدود ۱۸ میلیون نفر در فقر به سر می برند که دولت این کشور دست به تدوین برنامه های مهمی کرده است.این برنامه به عنوان ادبیات بحث فقرزدایی از حوزه روستایی می تواند برای محققان ایرانی جالب توجه باشد. به همین دلیل برای انتقال تجربه برزیل، ایانا اقدام به ترجمه متون استراتژیک مذکور کرده است که قسمت نخست، دوم و سوم آن از نظرتان گذشت اینک در بخش چهارم نتایج پایدار شامل الف) هدف و جنسیت، ب) گسترش و توسعه، پ) مشارکت سیاسی، ت) منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی، و ث) کشاورزی حساس به تغذیه و توسعه روستایی، را در زیر می خوانید.

بخش چهارم: نتایج پایدار

الف) هدف و جنسیت:

18. هدف منطقه ای. بررسی ارزیابی پیشنهاد شده برای برنامه کشور در طول آماده سازی کوسوپ (مقاله فرصت ها و راهکارهای کشور) ممکن است فعالیت های مرتبط با پروژه های آی اف ای دی در منطقه شمالی را گسترش دهد. نتیجه حاصله آن است که با توجه به منابع محدود، بهترین کار آن بود که برای اولین بار نمونه ای را در منطقه شمال شرقی تقویت می کردند؛ جایی که اغلب پروژه ها همچنان در مراحل آغازین اجراست. با این وصف، آی اف ای دی به تدریج اقداماتی را برای ایجاد تنوع انجام خواهد داد که عبارتند از: 1. برنامه ریزی پروژه وام دهی ایالت مارانهائو (Maranhao)، که بخشی از شمال شرقی است و با منطقه انتقالی وسیع آمازون در مرز منطقه شمالی مشخص شده است؛ 2. همکاری میان دولت های ایالتی و سازمان های جوامع مدنی در منطقه شمالی و کار کردن بر روی زمینه های مهم آنان در این منطقه از قبیل جوامع بومی، مشکلات زیست محیطی و تغییرات اقلیمی و حمایت از فعالیت های فوق العاده.

19. گروه هدف. در جدیدترین کوسوپ، خانواده های فقیر جوامع روستایی (خانواده های کشاورزان و خانواده های بدون زمین) و ساکنان اصلاحات ارضی گروه هدف هستند. الویت با زنان، جوانان و بومیان کویلومبولاس (Quilombolas) -مهاجران آفریقایی- خواهد بود. پیشنهاد کوسوپ در این بخش، جوامع بومی منطقه آمازون در ایالات شمال شرقی؛ به ویژه ایالت مارانهائو است.

20. راهکار جنسیت. هر یک از پروژه ها دارای راهکار جنسیت با این هدف است: تقویت مشارکت زنان در بخش های تصمیم گیری، دسترسی آن ها به بازارها، کمک های فنّی و مالی برای سرمایه گذاری های پربازده و حمایت از گروهای زنان و سازمان های مختص فعالیت های کشاورزی و غیرکشاورزی. همچنین فعالیت های ظرفیت سازی در زمینه برابری جنسیتی برای افرادی که پروژه ها را اجرا می کنند و کمک های فنّی ارائه می دهند، انجام می شود که شامل شاخص های روشنی با چارچوب های منطقی برای اندازه گیری اثرات فعالیت های پیشنهادی بر زنان است.

ب) گسترش

21. کاربرد و گسترش شیوه های نوآورانه راهکار مرکزی پروژه های آینده خواهد بود و اشکال اصلی زیر را در بر خواهد گرفت:

1. هر پروژه جدید اجزایی دارد که شامل ام اند ای (ارزیابی و نظارت)، مدیریت دانش و فعالیت های گفت وگوی سیاسی، توسعه و انتشار مطالعات موردی و بهترین شیوه ها، و پشتیبانی از گفت وگوی سیاسی از طریق کارگاه های آموزشی و سایر رویدادهاست.

2. اجرای پروژه ها در سطح ایالتی گسترش آن ها را از طریق اقدامات شناسایی شده در طول بازدیدهای میان دوره ای و مأموریت های نظارتی با تمرکز بر شناسایی، اسلوب بندی و گسترش بهترین شیوه ها تقویت خواهد کرد.

3. تمامی پروژه های آی اف ای دی در برزیل با شیوه های نوآورانه مورد بحث و تبادل اطلاعات قرار خواهد گرفت تا کاربرد و گسترش آن ها ارتقاء یابد.

4. کمک هزینه هایی در حمایت از ام اند ای، مدیریت دانش و گفت وگوی سیاسی در ترویج و گسترش نوآوری ها در نظر گرفته خواهد شد.

5. همکاری با شرکای توسعه که نمونه های بزرگتر و قابل توجهی نسبت به آی اف ای دی اند به خصوص در بخش همکاری مالی و اجرای مشترک مدیریت دانش و فعالیت های گفت وگوی سیاسی تقویت خواهد شد.

6. گفت و گو و مشارکت در فعالیت های پروژه و بخش های تصمیم گیری با سازمان های جامعه مدنی مربوطه ادامه خواهد یافت.

پ) مشارکت سیاسی

22. تمرکز مهم این راهکار تقویت ظرفیت های روستائیان فقیر برای دسترسی به سیاست های عمومی و افزایش آن ها و تشکیل سیاست های جدید براساس گسترش نوآوری هاست. فعالیت های گفت و گوی سیاسی با نقش فعال مدیران برنامه های کشور2(CPM) تشدید می شود. همان طور که اشاره شد، کمک مالی در طول سال اول کوسوپ برای تقویت ام اند ای، کِی ام (مدیریت دانش) و فعالیت های گفت و گوی سیاسی تهیه خواهد شد.

23. سیاست های اصلی حمایت شده از سوی آی اف ای دی عبارتند از:

1. سیاست های توسعه قلمرویی. شامل اهداف ارتقاء توسعه اقتصادی و دسترسی جهانی به برنامه های اساسی شهروندی است. پروژه ها نقش مهمی در کمیته های دانشگاهی مربوط به قلمروها دارند و به هماهنگی سیاسی و تقویت مشارکت با سازمان های مرتبط با روستائیان فقیر کمک می کنند.

2. کمک های فنی و سیاست های توسعه روستایی. برنامه های آی اف ای دی می تواند کمک های فنی و خدمات توسعه ای را با کمک روش های کاری نوآورانه و با تأکید بر کشاورزی اکولوژیکی، به کارگیری راهکارهایی برای مقابله با شرایط نیمه خشک، حفاظت از تنوع زیستی و سازگاری با تغییرات اقلیمی افزایش دهد.

3. سیاست های اعتبار روستایی. انتظار می رود که این برنامه از دسترسی افراد تحت پوشش اعتبارات به وسیله برنامه ملی کشاورزی خانوادگی حمایت کند و به تنظیم دقیق آن از طریق استفاده ممکن از فنّاوری های مالی کوچک و توسعه خدمات مالی صرفه جویی برای دسترسی بهتر کشاورزان فقیر کمک کند.

4. سیاست های بازاریابی برای تولیدات کشاورزی خانوادگی. فرآیند دسترسی کشاورزان فقیر به برنامه های خرید عمومی برای مواد غذایی تولیدی شان و تنوع بخشیدن به بازارهای محلی، منطقه ای و خارجی را آسان می کند.

5. سیاست های اصلاحات ارضی. پروژه های آی اف ای دی به حمایت از ساکنان اصلاحات ارضی با سرمایه گذاری، کمک های فنی و توانمندسازی های آموزشی و سازمانی ادامه خواهد داد.

ت) منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی

24. مطالعات نشان می دهد که میانگین دمای مناطق شمال و شمال شرقی افزایش خواهد یافت، تغییرات بارندگی بین سالیانه در طول فصل بارش بیشتر می شود، و خشکسالی ها و سیلاب های شدید و متوالی رخ می دهد. در نتیجه، بازده تعدادی از محصولات مهم تولیدکنندگان کوچک کاهش چشمگیری خواهد داشت و خطر تلفات افزایش خواهد یافت.

25. برنامه آی اف ای دی برای حمایت از کشاورزی خانوادگی در بهبود مدیریت منابع طبیعی و سازگاری بهتر با تغییرات اقلیمی به روش های زیر صورت است.

1. تأمین مالی زیرساخت های ذخیره آب برای گاوداری ها و آبیاری به وسیله کمک های فنّی مناسب.

2. بکارگیری شیوه های ارگانیک شامل بذرهای سازگار با شرایط محلی، سیستم های جنگلداری توأم با کشاورزی، شیوه های حفاظت از خاک، محصولات زراعی چندگانه، و استفاده از ورودی های ارگانیک به جای مصنوعی.

3. حمایت از فعالیت های درآمدزایی مانند زنبورداری، کشاورزی توأم با جنگلداری، و کشت سنتی محصولات در جنگل های طبیعی که از جنگل های بومی و تنوع زیستی حفاظت می کند. همچنین این پروژه ها از اجرای اطلاعات و هشدار های مربوط به سیستم های تغییرات اقلیمی پیشتیبانی می کند.

ث) کشاورزی حساس به تغذیه و توسعه روستایی

26. برزیل به هدف توسعه هزاره2(MDG) که شامل اهداف به نصف رسیدن نسبت جمعیتی که گرسنگی را تحمل می کنند و به نصف رسیدن تعداد واقعی افراد گرسنه دست یافته است. سهم مردم مبتلا به سوء تغذیه از 10.7 درصد در سال های 2002-2000 به کمتر از 5 درصد در سال های 2006-2004 کاهش یافت. نظرسنجی ملی مقیاس ناامنی غذایی خانواده های برزیلی نشان داد که ناامنی شدید غذایی از سال های 2004 تا 2009، 25 درصد کاهش یافته است.

27. برزیل چارچوب های قانونی امنیت غذایی و تغذیه و همکاری و هماهنگی میان وزارتخانه ها و سطوح مختلف دولتی را تقویت می کند. همچنین مشارکت جامعه مدنی در فرآیندهای سیاسی را نیز تقویت می کند. در سال 2006، قانون ملی امنیت غذایی و تغذیه (به شماره 11.346) و در سال 2011، اولین طرح ملی این قانون به تصویب رسید. از سال 2011، برنامه برزیل بدون فقر شدید، سیاست های جدیدی را برای هدف گیری افراد بسیار فقیر معرفی کرد. این اقدامات شامل توزیع مستمری های خانواده به صورت نقدی برای کودکان، زنان باردار و شیرده، و گسترش دسترسی به مراقبت های روزانه و مهد کودک هاست که تمامی این موارد دسترسی به مواد غذای مغذی را بهبود می بخشد. از دیگر ارکان سیاست امنیت غذایی و تغذیه برنامه PNAE (برنامه ملی وعده غذایی در مدارس) و سیاست های تقویت کشاورزی خانوادگی است. به طور کلی، هزینه های فدرال برای برنامه های امنیت غذایی و تغذیه و اقدامات صورت گرفته در این زمینه حدود 35 میلیارد دلار امریکا در سال 2013 بود.

28. به هر حال، اختلافات منطقه ای در وضعیت تغذیه ای به خصوص در مناطق شمال و شمال شرقی وجود دارد که سهم جمعیت مبتلا به سوءتغذیه در این مناطق در سال 2009، در مقایسه با میانگین ملی 5 درصد، بیش از 9 درصد بود. شیوع بازماندن از رشد میان کودکان زیر 5 سال در مناطق شمال و شمال شرقی نیز در مقایسه با میانگین ملی 6.7 درصد، نزدیک به 10 درصد بود. بالاترین میزان کودکان زیر 5 سال و زنان مبتلا به کم خونی (25.5 درصد و 39.1 درصد) در مقایسه با میزان این وضعیت در کل کشور که 20.9 درصد و 29.4 درصد است، در منطقه شمال شرقی دیده می شود.

29. فعالیت های وام دهی و غیر وام دهی آی اف ای دی برای کمک به امنیت غذایی و تغذیه در منطقه ادامه خواهد داشت. این پروژه ها از افزایش تولید مواد غذایی در میان کشاورزان خانوادگی به وسیله کمک های فنّی، آموزشی و مالی پشتیبانی می کند. با حمایت از بازاریابی، دسترسی تولیدکنندگان خانوادگی به برنامه های خرید عمومی و بازارهای محلی و منطقه ای بهبود و بنابراین، ذخیره مواد غذایی در شهرها و روستاهای کوچک افزایش می یابد. با حمایت از تولیدات ارگانیک، به خصوص باغ های پرورش سبزیجات، مواد غذایی متنوع و سالم تر برای مصرف خانواده، روستاها و شهرهای کوچک در دسترس قرار می گیرد.

پانوشت:

1. Country Programme Manager

2. Millennium Development Goal

ترجمه: مهشید جلالیان

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
عناوین مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار