کد خبر: ۴۹۰۲۵
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۶- ۱۰:۲۱
کشاورزی ستون اصلی اقتصاد کشور غناست و خرده مالکان کشاورزی به ویژه زنان، در تولید حدود 80 درصد از محصولات کشاورزی مشارکت دارند.

کشاورزی ستون اصلی اقتصاد کشور غناست و خرده مالکان کشاورزی به ویژه زنان، در تولید حدود 80 درصد از محصولات کشاورزی مشارکت دارند.

به گزارش ایانا از سایت "غنا نیوز ایجنسی"، با وجود آن که کشاورزان با مشکلات تغییرات اقلیمی مانند تخریب زیست محیطی و ضعف حاصلخیزی خاک مواجه اند، شگفت آور است که خرده مالکان کشاورز می توانند به کمک دانش خود اثرات این تغییرات بر معیشت شان را کاهش دهند.

اغلب کشاورزان، تجربیات غیر علمی در زمینه حاصلخیزی خاک، انتخاب نوع محصول برای کاشت، الگوهای بارش، زمان کاشت گیاهان و شیوه های بومی کنترل آفات و بیماری ها دارند.

شاید این شیوه ها در آزمایشگاه های علمی ثابت نشده اند، اما پایداری خرده مالکان کشاورز در طول سال ها اثبات شده است و به همین دلیل امروزه کشور غنا از تضمین سطح امنیت غذایی خود خشنود است.

ترکیب دانش سنتی امرار معاش کشاورزان با دانش علمی، کلید اصلی تولید محصولات بهتر برای تأمین نیازهای جمعیت در حال رشد جهان است و می تواند به سیاستگزاران در تدوین سیاست های بهتر بخش کشاورزی کمک کند.

معیشت میلیون ها نفر از مردم جهان که در سیستم های کشاورزی خرده مالکی زندگی می کنند به محصولاتی که آنان از زمین ها برداشت می کنند بستگی دارد.

خرده مالکان کشاورز درباره آنچه کشت می کنند بسیار مطلع اند، زیرا آنان باید در انتخاب انواع محصولاتی که ماندگاری خانواده هایشان را تضمین می کند کارآمد باشند.

به هر حال؛ در غنا، شکاف دانش موجود میان خرده مالکان کشاورز و سیاستگزاران سبب ایجاد چنین ضعفی شده است که در طول سال های زیاد، بسیاری از برنامه ها و سیاست ها نتایج مطلوبی نداشته است.

شاید سیاستگزاران هنوز باور نکره اند که خرده مالکان کشاورز دانش فراوانی دارند که به آنان در شکل دهی سیاست ها و برنامه های بهتر کمک می کند و بهترین موقعیت برای افزایش تولید است.

آقای بن وای گوری (Ben Y. Guri)، مدیر اجرایی مرکز دانش بومی و توسعه سازمانی 1(CIKOD) غنا، گفت که دانشمندان تحصیلکرده ما باید طرز فکر خود را تغییر دهند و فکر نکنند که خرده مالکان کشاورز هیچ دانشی درباره شیوه های مورد استفاده خود در طول سالیان ندارند. او گفت: "کشاورزان نیز دانشمنداند". وی توضیح داد که آنان در هر شرایط سختی روش های تجربی و بومی خود را برای غلبه بر آن مشکلات داشته اند.

آقای گوری گفت: "بنابراین عاقلانه است که هر شخصی قبل از اتخاذ هر تصمیم سیاسی اثرگذار بر فعالیت های آن ها، دیدگاه ها و تجربیات مرتبط با آن تصمیم را بفهمد تا بتواند تصمیمات بهتری اتخاذ کند."

گروهی از محققان مؤسسه بین المللی محیط زیست و توسعه انگلستان 2(IIED) اثبات کردند که با تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و تغییر رژیم های غذایی؛ فشار وارده بر منابع پایه افزایش می یابد و خرده مالکان کشاورز با انتخاب های سختی برای تخصیص دارایی های شان (زمین، نیروی کار، دانش سرمایه و غیره) برای دستیابی به اهداف چندگانه خانواده هایشان مواجه اند.

همچنین، اغلب برنامه هایی که با هدف افزایش بهره وری کشاورزی در نظر گرفته می شود، ادارک کشاورزان در مورد سازش، همکاری و علاوه بر این ها، دخالت های متعدد نسبت به فقیرترین و آسیب پذیرترین کشاورزان از جمله زنان را در بر نمی گیرد.

با وجود این، کشاورزان هنوز هم می توانند با تشدید تولیدات خود به شیوه های پایدار و با کمترین ورودی، بیشترین میزان محصول را داشته باشند و انعطاف پذیری خود نسبت به تنش ها و فشارها را افزایش دهند.

بنابراین واضح است که تصمیم گیرندگانی که در زمینه تحقیق و توسعه کشاورزی کار می کنند باید خانوارها را بهتر درک کنند و فرآیندهای تصمیم گیری شان برای تقویت کشاورزی پایدار 3(SIA) در سطح جامعه و داخل خانواده باشد و چگونگی تأثیرگذاری بر محیط را به منظور طراحی سیاست های حمایتی بیشتر در بخش کشاورزی، برنامه ها و سرمایه گذاری های شان بفهمند.

به همین دلیل، تشدید پایدار به معنای پروژه مدیریت سازش در کشاورزی 4(SITAM) است؛ پروژه تحقیقاتی عملی که تلاش می کند نحوه مدیریت آفریقا توسط خرده مالکان کشاورز با سازش میان تولیدات، پایدار و سایر عوامل اقتصادی و محیطی را درک کند و گفته می شود که زمان انجام آن رسیده است.

سیتام، پروژه 4 ساله ای (19-2016) به رهبری مؤسسه بین المللی محیط زیست و توسعه است که به فرصت ها و چالش های خرده مالکان کشاورز، به ویژه کشاورزان فقیر و زنان کشاورز، می پردازد و سازش میان تولیدات، پایداری و عوامل اقتصادی-اجتماعی و محیطی را مدیریت می کند.

همچنین، این پروژه امیدوار است که یافته هایی از تحقیقات مشترک میان جوامع و ذی نفعان محلی در شرق بورکینافاسو، شمال غرب غنا و مرکز مالاوی با استفاده از فرآیندهایی در سطح خانوارها و جوامع را به دست آورد.

این امر بیشتر به مشارکت تصمیم گیرندگان در اتحادیه های ملی یادگیری 5(NLAs) مربوط است تا تغییراتی در دانش، آگاهی، نگرش ها و ظرفیت های شان به همراه آورد.

دکتر باربارا آدولف (Barbara Adolph)، مدیر تحقیق و رهبر گروه بوم شناسی- کشاورزی مؤسسه بین المللی محیط زیست و توسعه شرح می دهد که سیتام با همکاری ده سازمان به اجرا درآمده است و دیدگاه مشترکی را درباره کشاورزی پایدار، بدون رها کردن هیچ کس به تنهایی پشت سر خود، به اشتراک می گذارد.

وی در مصاحبه ای با خبرگزاری غنا در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی 4 روزه ای با موضوع "پشتیبانی تصمیم گیرندگان از خرده مالکان کشاورز: مدیریت سازش و همکاری در پروژه تشدید پایدار (سیتام)"، سخنرانی کرد.

وی گفت که نتیجه مورد انتظار از سیتام آن است که تصمیم گیرندگان و سایر کارکنان در سطح محلی و ملی دانش، آگاهی، نگرش و ظرفیت خود در حمایت از رویکردهایی به نفع فقرا برای سرعت بخشیدن به تشدید پایدار را ثابت کنند تا ادراک کشاورزان از سازش و همکاری را به رسمیت بشناسند.

خانم آدولف شرح داد که این امر سه خروجی را به همراه دارد و شامل تولید مشترک یافته های تحقیقاتی به کمک جوامع و تصمیم گیرندگان در سطوح مختلف بر اساس روش هایی دقیق و جامع است.

وی گفت که مشارکت با اتحادیه های ملی یادگیری به آن ها فرصت می دهد تا در طول فرآیند تحقیق به طور مداوم از نتایج برای پیشبرد روند تصمیم گیری استفاده کنند و دانش، ادراک و سرمایه گذاری را برای دستیابی به کشاورزی پایدار به نفع خرده مالکان کشاورز تغییر دهند.

دکتر پیتر گوبلس (Peter Gubbels)، مدیر مرکز بین المللی تحقیقات و حمایت از اقدامات گروندزول (Groundswell) در غرب آفریقا، گفت که تحقیق و بررسی درباره کارهای خرده مالکان کشاورز و علت انجام آنها به این منظور است که بدانیم مسیر آنها در راستای کشاورزی پایدار است و یا فقط اقدامی کوتاه مدت و قابل توجه است؟

وی گفت که در واقع بررسی ها کمک می کند برخی عوامل تأثیر گذار بر تصمیم گیرندگان توسط خرده مالکان کشاورز و نحوه حمایت از آن ها مشخص شود و روش های کشاورزی که نیازهای فوری آن ها را برطرف می کند و همچنین پایداری های بلند مدت زیست محیطی را به همراه دارد پذیرفته شود.

دکتر گوبلس اشاره کرد یافتن راه هایی برای اتصال خرده مالکان کشاورز به تصمیم گیری های سیاستگزاران، درک نیازهای آنان را افزایش خواهد داد و منجر به تدوین برنامه ها و سیاست های بهتر با استفاده از بهترین شیوه ها برای ترویج کشاورزی پایدار می شود.

دکتر نامینونگ کاربو (Naaminong Karbo)، تسهیل گر اتحادیه های ملی یادگیری غنا، گفت:"اتحادیه های ملی یادگیری، در صورت وجود شواهد مشخصی در پایان تحقیقات، مشارکت با سیاستگزاران را تسهیل می کنند." این امر سبب می شود سیاستگزاران از نقش خرده مالکان کشاورز در تصمیم گیری های سیاسی قدردانی کنند که موجب توانمندسازی محیط زیست و بهره مندی از منافع تشدید کشاورزی پایدار می شود.

برنامه آموزش و تحقیق تشدید کشاورزی پایدار آفریقا 6(SAIRLA)، تأمین مالی پروژه سیتام را بر عهده دارد و این برنامه نیز با سرمایه گذاری سازمان بین المللی توسعه انگلستان و مدیریت شرکت حرفه ای خدمات مشاوره ای و مدیریتی دبلیو وای جی (WYG) و مؤسسه منابع طبیعی دانشگاه گرینویچ لندن در آفریقا اجرا می شود.

پروژه سایرلا، به دنبال ایجاد شرایط و ابزارهای طراحی جهت توانمندی دولت ها، سرمایه گذاران و سایر عوامل اصلی برای ارائه سیاست های مؤثرتر جهت سرمایه گذاری در زمینه تشدید کشاورزی پایدار است که ظرفیت خانواده های فقیر، به ویژه زنان و جوانان، را برای دستیابی به منافع تشدید پایدار در کشورهای بورکینافاسو، اتیوپی، غنا، مالاوی، تانزانیا و زامبیا تقویت می کند.

مؤسسه بین المللی محیط زیست و توسعه انگلستان، سازمانی است که رهبری این پروژه را به کمک شرکای اجرایی خود؛ انجمن تغذیه بدون تخریب 7(AND) و مؤسسه محیط زیست و تحقیقات 8(INERA) در بورکینافاسو بر عهده دارد.

مرکز دانش بومی و توسعه سازمانی غنا و دانشگاه مطالعات توسعه (UDS) این کشور، شرکای اجرای این پروژه در غنا هستند، در حالی که دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی لیونگ وی (LUANAR) و مرکز مشاوره عملی و مراقبت کامل از زمین نیز، شرکای اجرای این پروژه در کشور مالاوی اند. سایر همکاران اجرایی این پروژه، دانشگاه واگنینگن هلند (Wageningen University) و مؤسسه بین المللی گروندزول ایالات متحده آمریکا هستند.

پانوشت:

1. Center for Indigenous Knowledge and Organisational Development

2. International Institute for Environment and Development

3. Sustainable Intensification of Agriculture

4. Sustainable Intensification Trade-offs Agriculture Management

5. National Learning Alliances

6. Sustainable Agricultural Intensification Research and Learning in Africa

7. Association Nourrir sans Detruire (feeding without destroying)

8. Institute of Environment and Research

ترجمه: مهشید جلالیان

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: