کد خبر: ۵۰۳۵۴
تاریخ انتشار: ۰۹ آذر ۱۳۹۶- ۱۰:۰۴
مرکز آمار ایران شاخص قیمت بخش های مختلف اقتصادی را منتشر کرد
شاخص کل قیمت تولیدکننده در تابستان به عدد ٢٢٨,٩ رسید که نسبت به شاخص فصل پیش (٢٢٢.٤)، ٢.٩ درصد و شاخص فصل مشابه پارسال (٢٠٦.٧)، ١٠.٨ درصد افزایش یافت.


 شاخص کل قیمت تولیدکننده در تابستان به عدد ٢٢٨,٩ رسید که نسبت به شاخص فصل پیش (٢٢٢.٤)، ٢.٩ درصد و شاخص فصل مشابه پارسال (٢٠٦.٧)، ١٠.٨ درصد افزایش یافت.

 مرکز آمار ایران ، جزییات شاخص قیمت تولیدکننده در فصل تابستان امسال (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) را منتشر کرد.
بر این پایه، درصد تغییر میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان امسال نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم تولیدکننده) ٩.١ درصد بود که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار امسال (٧,٥ درصد) افزایش یافت.

بخش کشاورزی
شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش کشاورزی، در فصل تابستان امسال با ٣,٣ درصد کاهش نسبت به شاخص فصل پیش (٢٥٣.٨) به عدد ٢٤٥.٣ رسید.
شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه پارسال ٩.٢ درصد افزایش نشان می­دهد. 
درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان امسال نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ٧,٣ درصد بود که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار امسال (٦ درصد) افزایش یافت.

بخش معدن
شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش معدن، در فصل تابستان امسال با ١,٦ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل پیش (٢١٨.٦) و ١١.٥ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه پارسال (١٩٩.١) به عدد ٢٢٢ رسید.
درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل تابستان امسال نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ٦,٣ درصد بود که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار امسال (٢,٧ درصد) افزایش را نشان داد.

بخش صنعت
شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش صنعت، در فصل تابستان امسال با ٥,٩ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل پیش (٢١٠.٣) به عدد ٢٢٢.٨ رسید.
شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه پارسال (با عدد ١٩٧) ١٣.١ درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل تابستان امسال نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ١٠,٢ درصد بود که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار امسال (٧,٤ درصد) افزایش یافت.

بخش برق
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل تابستان امسال با ٧,٣ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل پیش (١٢٢.٧) به عدد ١٣١.٧ رسید. 
شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه پارسال ٠.٤ درصد کاهش نشان می­دهد. 
میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان امسال نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ٢,٥ درصد کاهش یافت که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار امسال (٣.٧- درصد) افزایش را ثبت کرد.

بخش خدمات
شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل تابستان امسال با ١,٦ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل پیش (٢٣٤.٣) به عدد ٢٣٨.٢ رسید.
شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه پارسال ٨.٤ درصد افزایش نشان می­دهد. 
درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان امسال نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ٨,٥ درصد بود که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار امسال (٨,٧ درصد) کاهش ناچیزی داشت.


ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار