ایانا

محصولات کشاورزی
نام
تاریخ
میانگین قیمت
جوجه یک‌روزه گوشتی
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۱۶۰۲۳ ریال
جوجه یک‌روزه تخم‌گذار
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۳۳۰۰۰ ریال
تخم‌مرغ
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۵۹۷۳۳ ریال
مرغ زنده
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۴۸۰۷۳ ریال
مرغ کشتار
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۷۰۵۹۸ ریال
گوشت مرغ مادر
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۵۰۰۷۱ ریال
جوجه یک‌روزه بوقلمون
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۱۲۲۵۰۰ ریال
بوقلمون زنده
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۸۱۵۰۰ ریال
بوقلمون کشتار
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۱۲۲۵۰۰ ریال
دام زنده
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۱۵۰۵۴۲ ریال
دام کشتار
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۳۱۶۴۵۸ ریال
گوشت منجمد
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۲۳۸۷۰۰ ریال