ایانا

محصولات کشاورزی
نام
تاریخ
میانگین قیمت
جوجه یک‌روزه گوشتی
۱۳۹۶/۰۵/۱۶
۲۳۷۸۶ ریال
جوجه یک‌روزه تخم‌گذار
۱۳۹۶/۰۵/۱۶
۳۳۰۰۰ ریال
تخم‌مرغ
۱۳۹۶/۰۵/۱۶
۴۹۱۵۰ ریال
مرغ زنده
۱۳۹۶/۰۵/۱۶
۵۴۷۵۶ ریال
مرغ کشتار
۱۳۹۶/۰۵/۱۶
۷۸۶۹۸ ریال
گوشت مرغ مادر
۱۳۹۶/۰۵/۱۶
۵۶۰۷۱ ریال
جوجه یک‌روزه بوقلمون
۱۳۹۶/۰۵/۱۶
۱۳۰۰۰۰ ریال
بوقلمون زنده
۱۳۹۶/۰۵/۱۶
۹۶۰۰۰ ریال
بوقلمون کشتار
۱۳۹۶/۰۵/۱۶
۱۴۲۵۰۰ ریال
دام زنده
۱۳۹۶/۰۵/۱۶
۱۵۰۱۶۷ ریال
دام کشتار
۱۳۹۶/۰۵/۱۶
۳۲۱۴۵۸ ریال
گوشت منجمد
۱۳۹۶/۰۵/۱۶
۲۳۲۷۵۰ ریال