انتشار کتاب مهندسی ژنتیک گیاهی و نشانگرهای انتخابی

محققان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران کتاب جدیدی تحت عنوان "مهندسی ژنتیک گیاهی و نشانگرهای انتخابی" تألیف و منتشر کردند.
مدیرکل بررسی مبارزه و مراقبت از بیماری‌های دامی:

تولید مناسب گوشت قرمز و سفید در کشور؛ نیازی به واردات نیست

باتوجه به تولید مناسب گوشت قرمز و سفید در کشور، نیازی به واردات نداریم، بنابراین حجم واردات کاهش یافته است.
  •  
  •