رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرکزی دامداران خبر داد:

طلب 150 میلیارد تومانی دامداران از دولت

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی همدان پیشبینی کرد؛

سرمایه صندوق توسعه کشاورزی همدان تا پایان سال پنج برابر میشود

مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال در پاسخ به ایانا مطرح کرد:

لزوم طرح مجدد طرح انتزاع وظایف کشاورزی به‌صورت دوفوریت در مجلس

عضو کمیته باغبانی به ایانا خبر داد:

تولید دوبرابری پسته ممتاز در زرند

مدیرعامل اتحادیه سراسری ماهیان سردآبی خبر داد:

بسته‌بندی و شناسنامه‌دار کردن ماهی‌ها همچنان ناتمام