وزیر جهاد کشاورزی در مراسم تقدیر از نمونه‌ها؛

کشاورزان در زمان هدفمندی یارانه‌ها، جهادی عمل کردند

مسئول مطالعات اقتصادی مؤسسه تحقیقات برنج کشور:

واردات، بازار برنج داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد