روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی جوابیه صادر کرد؛

1پاسخ به برخی شبهات درباره مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی

معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با ایانا:

آبزی‌پروری در یاسوج توسعه می‌یابد